Chceme poďakovať študentom i učiteľom zo Základnej školy pre slabozrakých a nevidiacich a Špeciálnej základnej školy pre slabozrakých na Svrčej ul. 6 v Bratislave, a tiež učiteľom i žiakom zo Základnej školy a gymnázia pre telesne postihnutých na Mokrohájskej ul. 3 v Bratislave za mnohé konzultácie, podnetné návrhy i nápady a pomoc pri overovaní koncepcie nášho systému. Obzvlášť chceme poďakovať riaditeľom týchto zariadení, konkrétne PaedDr. Jozefovi Šimkovi a PhDr. Štefanovi Tvarožkovi za ich ochotu a aktívny prístup.

Ďakujeme Karolovi Vosátkovi a Petrovi Výrostkovi za ich neoceniteľnú pomoc pri príprave prezentácie nášho projektu na celosvetovom finále súťaže Imagine Cup 2007 v Soule v Južnej Kórei. Taktiež ďakujeme Ing. Nadežde Andrejčíkovej za zabezpečenie odborníkov na rétoriku a prezentovanie, vďaka ktorým sme si zlepšili naše zručnosti prezentovať.

V neposlednom rade ďakujeme prof. Márii Bielikovej, ktorá nás počas celého projektu viedla a ktorá sa značným spôsobom zaslúžila o jeho úspech. Rovnako jej ďakujeme aj za množstvo cenných rád a nápadov.