PROJEKT A2M WOWI ZAOKRÚHĽOVAČ NÁŠ TÍM MEDIA ZDROJE

WOWI (Word Of Web Information)

WOWI je koncept, ktorý umožňuje prezentovanie informácií prostredníctvom hry. Tento koncept je založený na abstraktnej štruktúre, ktorá je základným prvkom obsahujúcim celú hru, činnosť používateľa a informácie. Táto štruktúra je reprezentovaná grafom. Hra obsahuje nasledujúce prvky:

1. Trojdimenzionálny graf - vrcholy predstavujú informačné objekty a hrany zobrazujú vzťahy medzi nimi. Tieto dva prvky predstavujú základné nosiče informácií. Vrcholy majú ďalej atribúty, nadobúdajúce rôzne hodnoty.
2. Nástroje - oplyvňujú atribúty používateľom zvolených vrcholov za určitú cenu.
3. Udalosti - poskytujú mechanizmus pre tvorbu náhodných udalostí v hre a zároveň umožňujú informovať používateľa.

Cieľom používateľa je udržiavať najvyšší možný počet vrcholov v grafe staraním sa o potreby vrcholov. Potreby konkrétneho vrchola vznikajú z nepriaznivého stavu jeho atribútov. Používateľ sa snaží tieto potreby efektívne uspokojovať objemovou aplikáciou dostupných nástrojov. Používanie nástrojov stojí určité prostriedky, pričom aplikácia nástroja na viacero vrcholov súčasne vedie k nižšej cene v pomere na jeden vrchol. Vyhľadaním skupín vrcholov s podobnými problémami tak hráč dosiahne efektívnejšie používanie nástrojov. Skóre používateľa je počítané na základe efektívnosti jeho krokov a dĺžky jeho hry.

Používateľ je viacerými spôsobmi motivovaný objavovať prezentované informácie. Pre efektívne používanie nástrojov musí poznať jednotlivé vrcholy a ich potreby, aby mohol nájsť skupiny, kde bude môcť nástroje aplikovať efektívne. Taktiež sú akcie hráča porovnávané s možnými akciami a ich dôsledkami a na základe svojej efektívnosti je hráč pochválený alebo usmernený. Poskytovaním celkového skóre a ďalších štatistík spolu s porovnaním oproti ostatným používateľom - hráčom je hráč motivovaný hrať znova a lepšie. Opakovaným hraním hráč lepšie zachytí prezentované informácie a pre dosiahnutie lepšieho skóre, čiže efektívnejšiu hru, ale taktiež získanie prostriedkov (sú prideľované na základe overenia používateľovho pochopenia prezentovanej témy), potrebuje dokonale poznať všetky súčasti prezentácie/hry a teda aj vložené informácie - čo je vlastne cieľ prezentovania informácií všeobecne.

WOWI v kontexte systému A2M

V systéme A2M je koncept WOWI použitý na prezentáciu charitatívnych organizácií. V tomto prípade organizácia prezentuje ostatným, aké sú jej činnosti a tiež ich vzdeláva o problémoch nielen v ostatných častiach sveta. Tieto organizácie chcú často poukázať napríklad na dlhodobý aspekt pomoci - vybudovanie studne je z dlhodobého hľadiska udržateľné riešenie a je vhodnejšie ako niekoľkonásobné iba čiastočné riešenie (opakované dodavanie balenej pitnej vody). Základné prvky WOWI sú v prípade prezentácie charitatívnych činností (prototypová implementácia prezentácie organizácie UNICEF) namapované nasledovne:

1. Vrcholy grafu - predstavujú ľudí potrebujúcich pomoc, napríklad žijúcich v treťom svete. Atribúty vrcholov sú základné ľudské potreby - hlad, zdravotná starostlivosť, vzdelanie, atď. - a prostredie, v ktorom ľudia žijú.
2. Hrany grafu - zobrazujú vzťahy medzi ľudmi, geografické alebo sociálne. Choroba sa tak môže rozšíriť medzi dvomi vrcholmi nachádzajúcimi sa blízko seba alebo môžu pri blízkych vrcholoch vznikať podobné problémy vyplývajúce z geografickej polohy (vyschnutie vodného zdroja).
3. Nástroje - buď priame riešenia pre dané potreby (napríklad dodanie balenej vody) alebo dlhodobejšie, ale drahšie riešenia (vybudovanie studne).
4. Udalosti - obsahujú infromácie vytvorené vyhodnotením akcií používateľa - pochvalu alebo tipy pre zlepšenie a tiež vytvárajú náhodné situácie - globálne sucho, záplavy, atď.

Používateľ sa snaží pomôcť ľuďom prezentovaným v grafe prostredníctvom uspokojovania ich potrieb - používateľ sa tak virtuálne dostáva do role charitatívnej organizácie a koná a rozhoduje sa ako daná organizácia v skutočnosti. Hráč tak prostredníctvom nákladov na jeho činnosti a dlhodobých dôsledkov vidí, že napríklad dlhodobé riešenie (vybudovanie studne) je vhodnejšie, aké vznikajú náklady a prečo, alebo prečo je potrebné pomôcť.

Ako vzorovú prezentáciu charitatívnej organizácie prostredníctvom WOWI pre systém A2M sme vytvorili prezentáciu organizácie UNICEF (Detský fond OSN) v spolupráci s touto organizáciou, ktorá poskytla dáta (obrázky a pod.) a množstvo skutočných príbehov zachytených v prezentácii.

Ďalšie informácie

Informácie o ďalších aplikáciách konceptu WOWI, možnosť ich vyskúšania (vrátane prezentácie UNICEF pre systém A2M), ukážkové video a ďalšie informácie nájdete priamo na stránke projektu WOWI: http://mirai.fiit.stuba.sk/wowi

Team: SOuLVERS    Email: icup_fiit2009 [at] googlegroups.com